หมู่บ้านท่องเที่ยว “บ้านจะโปะ” ต.เมืองปัก อ.ปังธงชัย จ.นครราชสีมา
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม สะท้อนภูมิปัญญาพื้นเมือง สัมผัสกับวิถีชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหม เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการในหมู่บ้านหรือชุมชน ถือเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและเผยแพร่การประชาสัมพันธ์สินค้าไหม ของ อ.ปักธงชัย ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ปักธงชัย เที่ยวชมสถานที่เก่าแก่ต่างๆในชุมชน อาทิ ศาลตาปู่ ศาลคู่ชุมชนบ้านจะโป๊ะ ที่มีอายุกว่า 300 ปี พิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่มีการจัดแสดงเครื่องมือการทอผ้าไหมแบบดั่งเดิม สิ่งของเครื่องใช้ โบราณ ผ้าไหมอายุกว่า 200 ปี ข้องใหญ่ ไซยักษ์ และจักรยานโบราณ เป็นต้น
จากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่ยุทธศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา “ด่านจะโปะ”มีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็นกองระวังหน้าคอยสอดแนมข้าศึกและคอยปะทะขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้าศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป ซึ่งต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2321)ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดฯให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(รัชกาลที่ 1) ยกกองทัพไปปราบเมืองเวียงจันทน์และได้รับชัยชนะ และได้กวาดต้อนเชลยชายหญิงพร้อมกับ “เพี้ยอุปราชา” ไปที่ด่านจะโปะ จากนั้นชาวเวียงจันทน์จึงตั้งบ้านเรือนเป็นหลักฐานมั่นคง เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น) จึงกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตั้งด่านจะโปะเป็นเมือง เรียกว่าเมืองปัก และได้มีการแต่งตั้ง เพี้ยอุปราชา เป็นเจ้าเมืองคนแรก ได้รับพระราชทานนมาว่า “พระยาวงศาอรรคราช”(ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นต้นตระกูลวรธงไชย ขณะนี้) หมู่บ้านธงชัย(บ้านจะโปะ) เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายอารยธรรมของบรรพบุรุษมอญให้เห็นอยู่ อย่างเช่นวิถีการดำรงชีวิต การท่อผ้าไหม การใช้ภาษาที่มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น ซึ่งหากท่านใดที่มีโอกาสผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย หมู่บ้านท่องเที่ยวจะโปะ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้ท่านได้รู้จักประวัติความเป็นมาของอำเภอปักธงชัยได้อย่างแท้จริง